TALITA SVERIGES INTEGRITETSPOLICY – SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Publicerad: 23 maj 2019

1. Inledning
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Talita Sverige. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med rådande lagstiftning och hur du kan utöva dina rättigheter.

2. Personuppgiftsansvarig
Talita Sverige personuppgiftsansvarig är vår styrelse, som kan kontaktas genom Samuel Sander på samuel@talita.se

3. När samlar Talita in dina personuppgifter?
Talita Sverige hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. Det gör vi framförallt genom förebyggande, uppsökande och rehabiliterande arbete. För att kunna göra det är Talita Sverige till hög grad beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Våra givare och stödmedlemmar är därför oerhört viktiga för oss.

Talita Sverige kan komma att samla in dina personuppgifter
• När du blir månadsgivare eller ger en engångsgåva till Talita via exempelvis kortbetalning, Swish eller sms
• När du deltar i en kampanj, skriver under ett upprop/annan namninsamling, eller anmäler dig till och/eller lämnar personuppgifter vid ett event som anordnas av Talita Sverige
• När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från Talita Sverige
• När du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats eller i sociala medier
• När du är kontaktperson vid ett företag som ger en gåva eller är samarbetspartner med Talita Sverige

Talita Sverige kan också komma att samla in personuppgifter när du ansöker om jobb, praktik, styrelseuppdrag eller om att få bli volontär hos oss.

Personuppgifter kan även komma att samlas in om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Talita Sveriges rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

4. Vilka uppgifter samlar vi in?
De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som telefonnummer, adress och e-postadress. När du skänker en gåva eller beställer något från Talita Sverige kan information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara) att behandlas. Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro.

Som givare inhämtas ditt personnummer från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register. Vid gåvor via Swish och sms kan även din postadress inhämtas. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från samma register, under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter.

När du ansöker om ett jobb, eller om att få bli volontär hos Talita Sverige, kan även information om dina meriter komma att samlas in. För att du ska kunna arbeta eller göra praktik eller vara volontär hos oss kommer du behöva uppvisa utdrag från polisens belastningsregister.

Talita Sverige sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett ditt godkännande till. Talita Sverige kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 36 månader efter Talita Sverige tagit del av dem eller du gett din senaste gåva.

5. Vad använder vi uppgifterna till (våra ändamål)?
De personuppgifter Talita Sverige samlar in kan komma att registreras i en databas.
Personuppgifterna används för följande ändamål.

Givarservice, uppdatering och marknadsföring
De personuppgifter som du lämnar använder Talita Sverige för att administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål - t ex kommunikation i syfte att fråga om du kan tänka dig att ge en ny gåva till Talita Sveriges verksamhet, uppföljning och utveckling av Talita Sveriges verksamhet, för att bevaka Talita Sveriges rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du ger.

Dina uppgifter kan komma att användas för utskick med information om vår verksamhet och förfrågningar om gåvor via telefon, post, e-post eller sms fram till dess att du invänder mot att bli kontaktad av oss för detta ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående syften kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns längre ner i denna policy.

Administration
För att kunna bedriva vår verksamhet kan Talita Sverige komma att använda personuppgifter i vår dagliga verksamhet för att t.ex. kunna upprätthålla kontakten med dig som kontaktat oss eller för att kontakta dig som arbetar inom vårt verksamhetsområde, upprätta protokoll från möten, som referens i fakturor och liknande behandling.

6. Med vilket stöd behandlar vi uppgifterna (rättslig grund)?
För all behandling av personuppgifter ska det finnas en rättslig grund. Talita Sverige använder följande grunder som stöd för sin behandling. För givarservice, uppdatering och marknadsföring använder vi oss av de rättsliga grunderna uppfyllande av avtal, berättigat intresse samt rättslig förpliktelse. För jobbansökningar och liknande använder vi oss av berättigat intresse samt i vissa fall samtycke och rättslig förpliktelse. När det gäller administration och vår dagliga verksamhet använder vi oss av berättigat intresse, rättslig förpliktelse, uppfyllande av avtal samt samtycke.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Talita Sverige kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

8. Var behandlas dina personuppgifter?
Talita Sverige strävar efter att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES. 

9. Dina rättigheter som registrerad
Rätt till information – registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter Talita Sverige behandlar om dig och i vilket syfte, ett s.k. registerutdrag. Vill du få ett registerutdrag, skicka din begäran till:

Talita Sverige,
Box 1015
121 14 Enskededalen

Din begäran måste vara egenhändigt underskriven. Registerutdraget skickas endast till din
folkbokföringsadress.

Rättelse, begränsningar och radering
Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas.
Du kan också begära att få dina uppgifter raderade.Om vi inte kan fullfölja din begäran, t.ex. på grund av legala skyldigheter, kommer vi att informera dig om det. Dock kan vi minimera behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla legala skyldigheter.

Återkalla ett samtycke
Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke. 

Berättigat intresse
I de fall vi använder berättigat intresse som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag får du gärna höra av dig till Talita Sverige, du har även rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen (datainspektionen.se).

11. Länkar till externa webbplatser
Talita Sveriges webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Talita Sverige. Talita Sverige ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

12. Kontaktinformation till Talita Sverige
Har du frågor om Talita Sveriges behandling av personuppgifter kan du skriva till oss på adressen nedan eller mejla till samuel@talita.se

Talita Sverige,
Box 1015
121 14 Enskededalen

13. Säkerhet
Talita Sverige vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

15. Förändring av integritetspolicyn
Om denna integritetspolicy ändras kommer Talita Sverige att publicera den justerade integritetspolicyn på talita.se med information om när den träder i kraft. Vi kan också komma att informera dig på annat sätt, t.ex. via e-post. Har du frågor eller synpunkter hör av dig till

Talita Sverige,
Box 1015
121 14 Enskededalen

eller mejla till samuel@talita.se

Tack för att du har läst vår integritetspolicy!