Vilka är vi?

*

Talita är en ideell förening som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi eller människohandel för sexuella ändamål. Vi driver skyddade boenden och mottagningar i Sverige och Mongoliet. Vår verksamhet vilar på kristen grund och vi strävar efter att ta ett helhetsgrepp kring varje kvinnas situation. Vi har utformat en metod för rehabilitering som innehåller:

  1. Skyddat boende
  2. Traumaterapi
  3. Undervisning
  4. Framtidsplanering
  5. Utslussning till eget boende och studier/arbete.

Punkterna ovan utgör fem lika viktiga delar i Talitas långsiktiga program (ett år och fyra månader). Vi erbjuder även akut hjälp och skydd för kortare tid, när en myndighet slussar en person. Vi har ett mycket bra samarbete med Stockholmspolisens prostitutionsgrupp och deras socialarbetare, Människohandelssektionen samt Länsstyrelsen i Stockholm.

Till skillnad från en del andra skyddade boenden tar Talita emot när som helst på dygnet. Vår ambition är att se hela människan, hjälpa henne hela vägen, oavsett var i världen hon blivit utsatt och oavsett om någon betalar för platsen hos oss eller inte. Det är med andra ord inte ekonomin som styr när vi får frågan om att ta emot en kvinna, utan hennes egen motivation och längtan att förändra sitt liv.

De kvinnor som utsatts för människohandel och befinner sig i Sverige har inte alltid en möjlighet att få hjälp, varken här eller i hemlandet. De kanske har kommit hit efter att ha sålts mellan olika länder. De kanske söker skydd här, men om de inte tagits till Sverige i syfte att utnyttjas här och detta går att bevisa, är risken stor att de inte får asyl och därför skickas tillbaka. Stannar de kvar och lever som papperslösa har de ingen rätt till stöd och hjälp från samhället.

Kvinnornas behov är mycket stora. När vi kommer i kontakt med dem hjälper vi till i det akuta skedet med mat och kläder, samtidigt som vi arbetar på att hitta en trygg plats att återvända till. Ibland, när återvändande inte är en möjlig lösning, försöker vi hjälpa till att hitta ett arbete som kan leda till arbetstillstånd.

Genom Mikamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuder samhället kvinnor och män i prostitution stöd och hjälp, bl a i form av uppsökande verksamhet, samtalsbehandling och stöd i kontakt med myndigheter. Avsikten med Talita är att komplettera dessa insatser.


TALITA is a member of CAP international.

The Coalition for the Abolition of Prostitution (CAP International) is an advocacy vehicle for frontline NGOs and a global convener for change. The fundamental objective of CAP International is to advocate for the adoption and implementation of 1) progressive domestic legislation and 2) international standards that amplify efforts to: eliminate sexual exploitation of women and girls; deliver effective protection, support and exit options to prostituted persons and victims of trafficking; empower frontline services and survivors of prostitution. The 22 members of CAP International provide direct assistance to victims of prostitution and sexual exploitation in Europe, North America, Latin America, Asia, the Middle East and Africa.



Vision

Vision

*

Talita betyder ”liten flicka” och är hämtat från en berättelse i Bibeln där Jesus står vid en flickas dödsbädd och säger ”lilla flicka, jag säger dig, stå upp” (talita koum) och flickan reser sig upp. Vår vision är att kvinnor och flickor, som utnyttjats i sexhandeln, ska få resa sig upp till ett nytt liv.

Talitas motto är att se hela kvinnan, hjälpa henne hela vägen, oavsett var i världen hon blivit utsatt och oavsett om någon betalar för platsen hos oss eller inte.

Uppdrag

Uppdrag

*

Människohandel är en nutida form av slaveri och prostitution och pornografi är en form av mäns våld mot kvinnor och barn. Talitas uppdrag är att bekämpa sexhandeln i alla dess former genom att erbjuda vår målgrupp en möjlighet att uppleva inre helande och ett förändrat liv.

Vårt uppdrag är inte slut bara för att kvinnan flyttar ut från vårt boende; vårt uppdrag slutar när kvinnan fått ett förändrat liv.

Värdegrund

Värdegrund

*

Talita bygger på en kristen människosyn. Vi ser i varje människa någon som


  • är värd att älskas och bemötas med intresse, respekt, hänsyn och utan fördomar
  • har en fri vilja som måste värnas, lyssnas in och respekteras
  • är skapad med ett unikt syfte
  • har grundläggande behov av andlig/existensiell natur, såväl som fysisk, materiell, psykologisk, social och intellektuell natur.


Talitas ambition är att bereda ett sammanhang där målgruppens specifika behov kan mötas och ge förutsättningar för en traumabearbetning och nyorientering som kan främja en positiv personlig utveckling för framtiden. Vi välkomnar alla som faller inom vår målgrupp, oavsett etnisk bakgrund, samhällsställning, religion, sexuell orientering eller politiska åsikter. Vår längtan är att skapa en trygg plats dit utsatta personer känner sig välkomna och där nytt hopp kan födas.

Historia

Historia

*

Vi som grundat Talita heter Josephine och Anna. Vi har sedan många år varit involverade i arbeten som syftat till att stödja och hjälpa kvinnor och barn i prostitution. Anna var 1996 engagerad i ett uppsökande socialt arbete bland kvinnor i prostitution i Amsterdam. Josephine har sett barnsexhandeln på nära håll i Filippinerna samt i sitt arbete som jurist på ECPAT Sverige bl a genomfört en studie om barnsexhandel i Sverige (2002).

Under fyra år (1998-2002) arbetade vi i ett uppsökande socialt arbete bland kvinnor i prostitution i Stockholm (Bussprojektet). Bussprojektet drevs av en kyrka i Stockholm. Genom detta arbete kom vi i kontakt med hundratals kvinnor som kämpade med missbruk och/eller prostitution.

Förutom det omedelbara stöd Bussprojektet kunde erbjuda i form av en mötesplats mitt i city varje fredagsnatt samt gemenskap, värme, mat och kläder hade vi även möjlighet att slussa personer med missbruksproblem till olika behandlingsalternativ. Rehabiliterande insatser för kvinnor i prostitution, som inte hade ett missbruk, var däremot svåra att hitta. Det var i syfte att bättre kunna stödja denna grupp vi påbörjade en utbildning i traumaterapi, med fokus på övergrepp och andra trauman. Vi startade Talita år 2004 och avslutade utbildningen sommaren 2006.

Hösten 2009 fick Talita tillträde till egna lokaler söder om Stockholm. I samband med detta började vi arbeta heltid och Christine, vår socionom, började arbeta deltid. Till en början arbetade vi huvudsakligen med stödsamtal och traumaterapi. Vi ordnade även gruppträffar med undervisning och möjlighet till kreativt skapande i vår hantverksateljé. Med tiden kom alltfler kvinnor som varit i människohandel. De hittade till oss genom kyrkor, andra organisationer, en advokat samt genom vårt samarbete med ett skyddat boende. I september 2012 öppnade vi Villa Talita, vårt skyddade boende för målgruppen.

Medarbetare

*

Ett välfungerande teamarbete är en förutsättning för att Talitas verksamhet ska fungera. Det goda samarbetet i personalgruppen leder till kvalitet i omsorgen om klienterna. I Talita i Sverige arbetar följande personer:

bild på Anna

Anna

Grundare, traumaterapeut och legitimerad apotekare med erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete och utbildningsverksamhet.
bild på Josephine

Josephine

Grundare, traumaterapeut och jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och med erfarenhet av arbete mot barnsexhandel.
bild på Meghan

Meghan

Stödperson för kvinnorna i vårt skyddade boende. Tidigare erfarenhet av arbete på kvinnojour samt forskning om prostitution, pornografi och människohandel. Projektledare för Reality Check.
bild på Christine

Christine

Socionom och diplomerad beröringspedagog med erfarenhet av uppsökande verksamhet samt arbete på skyddat boende.
bild på Sofia

Sofia

Stödperson för kvinnorna i vårt skyddade boende. Tidigare erfarenhet av arbete bland utsatta kvinnor och barn i Rumänien.
bild på Andrea

Andrea

Ansvarig för Talita Göteborg. Tidigare erfarenhet av att leda uppsökande arbete bland målgruppen samt utbildad inom samhällsvetenskap och psykologi.
bild på Samuel

Samuel

Visuell kommunikatör och webbansvarig.
bild på Josefin

Josefin

Stödperson för kvinnorna i vårt skyddade boende. Socionom med tidigare erfarenhet av arbete på skyddat boende för målgruppen i Los Angeles.
bild på Sebastian

Sebastian

Webbutvecklare