Vilka är vi?

*

Talita erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

Vårt ettåriga rehabiliteringsprogram bygger på en metod som vi utformat utifrån den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. 97 % av de kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Nedan följer ett citat från en av kvinnorna, som vi kallar Sara:

”The continuous rapes and abuse killed me from within. I just wanted to end my life. The police and Talita saved me. Today I am studying at the university.”

Talita har ett mycket bra samarbete med polisen. De slussar ofta kvinnor till oss i samband med att de gör tillslag mot hallickar och sexköpare. Att bekämpa den grova organiserade brottslighet som det sexualiserade slaveriet utgör är svårt. Vi behöver vara många. Därför behövs du!


TALITA is a member of CAP international.

The Coalition for the Abolition of Prostitution (CAP International) is an advocacy vehicle for frontline NGOs and a global convener for change. The fundamental objective of CAP International is to advocate for the adoption and implementation of 1) progressive domestic legislation and 2) international standards that amplify efforts to: eliminate sexual exploitation of women and girls; deliver effective protection, support and exit options to prostituted persons and victims of trafficking; empower frontline services and survivors of prostitution. The 22 members of CAP International provide direct assistance to victims of prostitution and sexual exploitation in Europe, North America, Latin America, Asia, the Middle East and Africa.Vision

Vision

*

Talita betyder ”liten flicka” och är hämtat från en berättelse i Bibeln där Jesus står vid en flickas dödsbädd och säger ”lilla flicka, jag säger dig, stå upp” (talita koum) och flickan reser sig upp. Vår vision är att de kvinnor och flickor vi möter ska få resa sig upp till ett nytt liv.

Talitas motto är att se hela kvinnan, hjälpa henne hela vägen, oavsett var i världen hon blivit utsatt och oavsett om någon betalar för platsen hos oss eller inte.

Uppdrag

Uppdrag

*

Människohandel är en nutida form av slaveri. Prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor och barn. Pornografi är dokumenterad prostitution.

Talitas uppdrag är att bekämpa sexualiserat slaveri i alla dess former genom att arbeta förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

Värdegrund

Värdegrund

*

Talita bygger på en kristen människosyn, vilket innebär att vi i varje människa ser någon som
...

  • är värd att älskas och bemötas med intresse, respekt, hänsyn och utan fördomar
  • har en fri vilja som måste värnas, lyssnas in och respekteras
  • är skapad med ett unikt syfte
  • har grundläggande behov av andlig/existensiell natur, såväl som fysisk, materiell, psykologisk, social och intellektuell natur.


Talitas ambition är att bereda ett sammanhang där målgruppens specifika behov kan mötas och ge förutsättningar för en traumabearbetning och nyorientering som kan främja en positiv personlig utveckling för framtiden. Vi välkomnar alla som faller inom vår målgrupp, oavsett etnisk bakgrund, samhällsställning, religion, sexuell orientering eller politiska åsikter. Vår längtan är att skapa en trygg plats dit utsatta personer känner sig välkomna och där nytt hopp kan födas.

Historia

Historia

*

Vi som grundat Talita heter Josephine och Anna. Vi har sedan många år varit involverade i arbeten som syftat till att stödja och hjälpa kvinnor och barn i prostitution. Anna var 1996 engagerad i ett uppsökande socialt arbete bland kvinnor i prostitution i Amsterdam. Josephine har sett barnsexhandeln på nära håll i Filippinerna samt i sitt arbete som jurist på ECPAT Sverige bl a genomfört en studie om barnsexhandel i Sverige (2002).

Under fyra år (1998-2002) arbetade vi i ett uppsökande socialt arbete bland kvinnor i prostitution i Stockholm (Bussprojektet). Bussprojektet drevs av en kyrka i Stockholm. Genom detta arbete kom vi i kontakt med hundratals kvinnor som kämpade med missbruk och/eller prostitution.

Förutom det omedelbara stöd Bussprojektet kunde erbjuda i form av en mötesplats mitt i city varje fredagsnatt samt gemenskap, värme, mat och kläder hade vi även möjlighet att slussa personer med missbruksproblem till olika behandlingsalternativ. Rehabiliterande insatser för kvinnor i prostitution, som inte hade ett missbruk, var däremot svåra att hitta. Det var i syfte att bättre kunna stödja denna grupp vi påbörjade en utbildning i traumaterapi, med fokus på övergrepp och andra trauman. Vi startade Talita år 2004 och avslutade utbildningen sommaren 2006.

Hösten 2009 fick Talita tillträde till egna lokaler söder om Stockholm. I samband med detta började vi arbeta heltid. Med tiden kom alltfler kvinnor som varit utnyttjade i människohandel och behovet av ett skyddat boende växte. I september 2012 öppnade vi Villa Talita, vårt första boende.

Medarbetare

*

Ett välfungerande teamarbete är en förutsättning för att Talitas verksamhet ska fungera. Det goda samarbetet i personalgruppen leder till kvalitet i omsorgen om klienterna. I Talita Sverige arbetar följande personer:

bild på Anna

Anna

Grundare, traumaterapeut och legitimerad apotekare med erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete och utbildningsverksamhet.
bild på Josephine

Josephine

Grundare, traumaterapeut och jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och med erfarenhet av arbete mot barnsexhandel.
bild på Meghan

Meghan

Stödperson i Villa Talita. Tidigare erfarenhet av arbete på kvinnojour samt forskning om prostitution, pornografi och människohandel. Initiativtagare till och projektledare för Reality Check.
bild på Christine

Christine

Socionom och diplomerad beröringspedagog med erfarenhet av uppsökande verksamhet samt arbete på skyddat boende.
bild på Sofia

Sofia

Stödperson i Villa Talita, men erfarenhet från 15 års arbete bland utsatta kvinnor och barn i Rumänien. Talar flytande rumänska.
bild på Andrea

Andrea

Verksamhetsansvarig för Talita Göteborg. Tidigare erfarenhet av uppsökande arbete bland målgruppen samt utbildad inom samhällsvetenskap och psykologi.
bild på Samuel

Samuel

Visuell kommunikatör och webbansvarig.
bild på Sofia

Sofia

Stödperson för kvinnorna i Villa Talita. Lärare med tidigare erfarenhet av volontärarbete i Talita Sverige och i Casa Talita i Rumänien.
bild på Peter

Peter

Sociolog och strateg inom Reality Check. Har arbetat i många år mot mäns våld mot kvinnor och barn.
bild på Natalia

Natalia

Projektledare för Reality Check. Har varit aktiv inom kvinnorörelsen sedan 2011 och har universitetsexamen i statsvetenskap och internationella relationer.
bild på Julia

Julia

Socionom och tidigare volontär i Talita. Driver, tillsammans med Andrea, Talita Göteborg.