VAD ERBJUDER VI?

*

Villa Talita

*
Villa Talita

Villa Talita är vårt skyddade boende i Stockholm. Huset, som är beläget på hemlig adress, ligger i ett lugnt område med en inbjudande trädgård och består av fem rum och kök. Här finns plats för fyra kvinnor i taget - tre som ingår i Talitas långsiktiga program och en som slussats akut av polis, socialtjänst eller annan myndighet för kortare tid. Dagtid finns stödjande personal i villan. Under de första dygnen finns även, vid behov, kvälls- och nattpersonal på plats. Talita har dessutom en jourtelefon som de boende kan ringa till dygnet runt.

Talita arbetar miljöterapeutiskt, vilket innebär att vi i boendet erbjuder en stabil social miljö som ger kvinnorna möjlighet till traumabearbetning och positiv utveckling. De boende lär sig olika färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen. Man har samtal i grupp om det som sker praktiskt och socialt i boendet. Det miljöterapeutiska arbetssättet präglar hela verksamheten och pågår kontinuerligt under den tid klienten befinner sig i den.

Akut hjälp och skydd

*
Akut hjälp och skydd

Om polisen, socialtjänsten eller en annan myndighet vill slussa en kvinna till oss kan de nå oss på vår jourtelefon dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi tar emot i våra skyddade boenden i Stockholm och Göteborg och kvinnan får ett eget rum där hon kan landa och känna sig trygg. Ofta deltar sedan kvinnan i förundersökning och senare eventuellt i rättegång. Vi erbjuder helpension d v s (förutom boende) mat, hygienartiklar, kläder samt stöttar på alla sätt vi bara kan genom stödsamtal (ev. med hjälp av tolk), sällskap till polisförhör osv.

Alla kvinnor som kommer till oss får frågan om de vill stanna och ingå i vårt ett-åriga program. De flesta som kommer, slussade på ovan nämnda sätt, vill emellertid återvända hem så fort som möjligt. Vi hjälper dem då att ansöka om att få ingå i det återvändandeprogram som drivs av Jämställdhetsmyndigheten i samarbete med den Internationella Migrationsorganisationen (IOM).

Långsiktigt stöd - talitas program

*

De kvinnor i Talitas målgrupp som vill ha långsiktig hjälp överlåter sig till ett tolv månader långt rehabiliteringsprogram. Programmet, som har utvärderats av Malmö universitet med goda resultat, består av skyddat boende, traumaterapi, undervisning, framtidsplanering och praktik samt utslussning och integrering i samhället.

Skyddat boende:

Det är helt avgörande för rehabiliteringen att kvinnan får möjlighet att bo på en trygg plats under tiden hon bearbetar sina trauman och hittar nya vägar i livet. Utan fysisk trygghet går det inte att börja terapiarbetet och hitta en inre trygghet och tillit. Våra skyddade boenden erbjuder just detta.

Traumaterapi:

När kvinnorna kommer till oss mår många väldigt dåligt. De har använt sig av olika överlevnadsstrategier och har därför lyckats trycka undan sina trauman för en tid. Att ta emot hjälp och att öppna upp är både befriande och ångestskapande. Det är befriande för att drivkraften att prata är stark, men det är ångestskapande eftersom de nu ska möta smärtan. Vi vill erbjuda en trygg miljö där svåra händelser kan bearbetas och individen får redskap att lämna självdestruktiva beteenden. Alla samtal sker med diplomerade traumaterapeuter, specialutbildade i att möta personer som utsatts för sexuella övergrepp.

Undervisning:

En fördjupad kunskap om trauma och dess konsekvenser är en viktigt del i läkeprocessen för en utsatt person. Det leder nämligen till en ökad förståelse för de egna reaktionerna och det egna beteendet, vilket i sin tur stärker självkänslan och minskar ångest. Tidigare ingick därför psykoedukation som en del i traumaterapin, men numera har den lyfts ut och samlats i en handbok som vi använder vid de gemensamma undervisningstillfällena varje vecka under ett helt år. Den jag-stärkande undervisning vi erbjuder inbegriper bl a ämnen som Barns utveckling, Skam, Det inre barnet, Hjärnan och minnen, Gränssättning och Hur man kan hantera starka känslor. En gång i veckan har vi även undervisning i samhällsorientering (SO). Vid dessa tillfällen får kvinnorna lära sig mer om det svenska samhället, kultur, historia osv.

Framtidsplanering och praktik:

Varje vecka sitter vi ned en timme med var och en enskilt för att organisera vardagen och planera framtiden. Tillsammans skapar vi vardagsrutiner som leder till en god balans mellan aktivitet och vila och möjliggör personlig utveckling. Vi stöttar kvinnorna att planera ekonomin, göra budget, ringa myndighetssamtal, fylla i blanketter, boka läkarbesök etc. och vi diskuterar vilka åtgärder som behövs för att livet ska fungera och kvinnan ska nå sina mål. Efter ungefär ett halvår undersöker vi möjligheterna till praktik, som en förberedelse för arbetslivet.

Utslussning och integrering i samhället:

Under de tolv månader kvinnan ingår i Talitas program bor hon i vårt skyddade boende, Villa Talita. De sista månaderna i Villa Talita kallar vi för en utslussningsperiod, eftersom vi då lägger extra stort fokus i framtidsplaneringen på att hitta bostad och sysselsättning samt förbereda kvinnan inför ett självständigt liv. Under detta ’andra steg’ undersöker vi tillsammans de alternativ som varje enskild kvinna har. Vårt uppdrag är inte slutfört förrän kvinnan har någonstans att bo och kan försörja sig. I många fall innebär det att vi fortsätter att stötta och följa upp under ytterligare minst ett år efter avslutat program.

Talita Center

*
Talita Center

Talita center är vår mottagning som består av tre rum och kök (kontor, samtalsrum och ateljé för kreativt skapande). Hit kommer kvinnorna för att få stöd dagtid. Vår erfarenhet är att de kvinnor vi möter behöver någon som tar ett helhetsgrepp kring deras situation. De har inte sällan slussats mellan olika myndigheter och ideella verksamheter utan att känna sig sedda och hörda som hela individer. Det är på Talita center som en hel del av våra aktiviteter äger rum.

Talitas utslussningslägenheter

Talitas utslussningslägenheter

*

Tack vare våra utslussningslägenheter - två trerummare i Stockholmsområdet - kan vi vid behov förlänga stödet till kvinnan med ytterligare ett år, vilket ger oss ännu lite mer tid att undersöka möjligheterna för framtiden.